четвъртък, 15 октомври 2009 г.

Стипендии за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн


Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” на Министерството на образованието, младежта и науката е Междинно звено по проекта BG0057 “Развитие на устойчиви схеми на мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”.
Неговата цел е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и изследванията като предоставя стипендии за студенти, преподаватели и административни служители в български висши училища, и изследователи от български научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП ЕАСТ.

По мярка а стипендии се отпускат на студенти, които се обучават в акредитирани държавни и частни висши училища в България, както и в научни организации в България, получили програмна акредитация за образователна и научна степен „доктор”. Размера на стипендията е обща сума от 1400 евро за първия месец на обучение в чужбина и по 800 евро за всеки следващ месец.
Разходите за транспорт, престой и застраховка се покриват от общите суми по посочените мерки. Минималната продължителност на престоя е 3 месеца (правило за семестриален престой), а максималната продължителност е 12 месеца (една академична година).

Сроковете за кандидатстване са:
01.11.2009 г. Подаване на документите в изпращащата институция
20.11.2009 г. Подаване на документите на избраните от изпращащата институция кандидати в Междинното звено
01.02.2010  Втора Покана за участие за академичната 2010/2011 г.

 Допълнителна информация тук. Пълен текст на обявата и формуляри.

Няма коментари: